Doorontwikkeling cursus Heldin

Maar liefst 850 vrouwen hebben tot nu toe deelgenomen aan de cursus Heldin. Tiffany Circle heeft als initiatiefneemster de landelijke opschaling mogelijk gemaakt. En nu ook de doorontwikkeling!

Rode Kruis en Tiffany Circle willen nieuwe doelgroepen bereiken en Heldinnen steunen bij hun verdere ontwikkeling. Zo worden de positieve resultaten van Heldin nog duurzamer en effectiever.

Heldin
Heldin is een cursus voor vrouwen die hun weerbaarheid willen verhogen via een EHBO training van het Rode Kruis. De doelgroep is divers. Van bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld tot vrouwen die leven in een isolement en vrouwen die onvoldoende voor zichzelf op durven komen. In de cursus leren ze initiatief te nemen om een coördinerende rol naar zich toe te trekken in geval van nood. Ze leren eerste hulp te verlenen en om zelf om hulp te vragen. Ook leren de deelneemsters over hun eigen rol en houding om effectiever te communiceren. Bovendien krijgen ze er een netwerk van vrouwen bij! Ze zijn zo enthousiast en verbaasd over hun eigen ontwikkeling dat ze niet kunnen wachten om door te gaan met het vergroten van hun kennis, vaardigheden en zelfontwikkeling. De vrouwen maken kennis met Heldin op schoolpleinen, via huisartsen en andere stakeholders. Er wordt veel samengewerkt met derden.

Heldinnen en trainsters willen méér en dóór!
Ook de trainsters zien veel potentie bij Heldinnen en zien graag dat er handen en voeten wordt gegeven aan een follow-up. Daarnaast zijn tijdens de coronacrisis nieuwe groepen vrouwen en moeders in beeld gekomen die veel profijt kunnen hebben van Heldin, maar waarbij de huidige opzet van Heldin niet aansluit. Bijvoorbeeld doordat ze de taal niet machtig zijn.

Onderzoek en pilots
Dankzij steun van Tiffany Circle heeft het Rode Kruis het afgelopen halfjaar onderzoek kunnen doen naar de mogelijkheden. We hebben pilots kunnen ontwikkelen om een aantal ideeën te toetsen in de praktijk. Eén ontwikkelpijler is de verbreding met nieuwe doelgroepen. De andere ontwikkelpijler is de verdieping: de follow-up. Verdieping is mogelijk door participatie, zelfontwikkeling en het vergroten van kennis en vaardigheden.

Verbreding van doelgroepen
Met verbreding is in 2021 al ervaring opgedaan door een Tiffany Circle member die trainster is van Heldin. Zij heeft samen met een andere ervaren trainster een cursus gegeven in een vrouwenopvang. Een behoorlijke uitdaging, omdat deze vrouwen net uit een crisissituatie zijn gekomen en er eigenlijk nog steeds in zitten. Voor deze vrouwen is Heldin zo mogelijk van nóg meer betekenis en zeer effectief gebleken. Er is nu een pilot ingezet om gericht informatie op te halen over wat nodig is om dit breder uit te rollen. Andere nieuwe doelgroepen zijn jonge moeders en moeders van middelbare scholieren.

Verdieping/follow-up
Op het gebied van verdieping worden diverse pilots ingezet. Het Rode Kruis biedt zelf mooie perspectieven voor Heldinnen zodat ze blijven participeren. Heldinnen kunnen bijvoorbeeld zelf trainster worden of vrijwilliger op een ander gebied binnen het Rode Kruis. De her-certificering van het EHBO onderdeel dient na 2 jaar te worden gedaan en er kunnen reanimatie- en AED cursussen worden gevolgd. Prachtige kansen om de kennis- en vaardigheden verder te vergroten en deze ook daadwerkelijk toe te kunnen passen in geval van nood. Heldinnen kunnen doorgroeien tot EHBO-instructrice.
Om inzicht te krijgen in de eigen talenten en kwaliteiten kan een assessment worden ingericht dat een ‘kansenprofiel’ oplevert. Een uitkomst hiervan kan ook zijn dat de kansen of wensen van een Heldin buiten de scope van het Rode Kruis liggen. In dat geval kan het Rode Kruis de vrouwen dankzij het enorme netwerk van samenwerkingspartners, warm toe leiden naar een relevante organisatie.

Handen en voeten
Om bovenstaande goed in te richten én te zorgen dat een hoog percentage vrouwen doorstroomt, zullen er aanpassingen moeten worden gedaan in de opzet van de reguliere Heldin cursus en zullen de huidige trainsters hierin moeten worden meegenomen. De pilots zullen inzicht geven in de ervaringen van de Heldinnen en trainsters en wat per onderdeel nodig is om het uit te rollen. Op basis daarvan zullen keuzes worden gemaakt en een implementatietraject worden vormgegeven.

Duurzaamheid
Zowel Rode Kruis als Tiffany Circle hebben zorgvuldigheid en duurzaamheid hoog in het vaandel. Het gezamenlijke, hoge ambitieniveau om nog meer waarde toe te willen voegen voor deze vrouwen maakt het een fantastisch traject om samen in op te trekken.

De kracht die uitgaat van doorgegroeide Heldinnen als trainster en vrijwilligster voor de startende Heldinnen is ongelooflijk groot. Niet alleen voor deze vrouwen, maar ook voor hun kinderen die sterke moeders als voorbeeld zullen hebben.