Project Zambia – update

augustus 2020 – Een aantal members van Tiffany Circle heeft in 2018 een indrukwekkende fieldtrip gemaakt naar het projectgebied in Zambia. De kennismaking met de medewerkers van het Zambiaanse Rode Kruis, de lokale bevolking en het gebied, schept een liefde voor het leven. Het weerzien tijdens de fieldcall begin juli met lokale Rode Kruisers; Zaitun, Cosmas, Bruce en Marianne was dan ook hartverwarmend. Ondanks de moeilijke omstandigheden van aanhoudende droogte, overstromingen en COVID-19 is er veel werk verzet. Een knappe prestatie!

De fieldcall
In de fieldcall hebben wij gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor Zambia en in het bijzonder voor de projectgebieden. Voor sommige gebieden in Zambia betekent de coronacrisis een ramp- op rampsituatie. In onze projectgebieden vallen de negatieve gevolgen van COVID-19 relatief mee. Een aantal activiteiten konden tijdelijk geen doorgang vinden, maar zijn inmiddels weer hervat met inachtneming van de beschermings- en hygiëne richtlijnen.

Het is een wezenlijk verschil om iemand vanuit het veld live te horen vertellen over de situatie daar, dan erover te lezen. De diepe bevlogenheid om echt het verschil te willen maken in levens van mensen en kinderen is ontzettend duidelijk zichtbaar bij het projectteam. En ook het doorzettingsvermogen. Zaitun, de projectleidster, vertelde bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde periode wegen onbegaanbaar waren door overstromingen. Hierdoor kon één van de projectgebieden tijdelijk niet worden bereikt. Het onderstreept eens te meer dat onze vanzelfsprekendheden, geenszins vanzelfsprekend zijn in een land als Zambia.

Ook hebben wij ingezoomd op de voortgang van het project en de activiteiten. Hierna volgt een inhoudelijk verslag van de activiteiten en resultaten vanaf de start van het project tot nu.

Projectinhoud
De hoofddoelstellingen van het project zijn:

  • Verbeteren van de toegang tot basisgezondheidsdiensten
  • Verbeteren van de hygiënische omstandigheden
  • Voldoende financiële middelen voor zwangere en zogende vrouwen

In projecten van het Rode Kruis is duurzaamheid een integraal onderdeel van de projectopzet. Zo zorgen wij dat de veranderingen beklijven. Volledige participatie van mannen, vrouwen en lokale communities en overheden is cruciaal voor duurzame verbetering. Hierin wordt veel geïnvesteerd.

SMAG’s
Er zijn Safe Motherhood Action Groups (SMAG’s) opgezet, bestaande uit lokale vrijwilligers. Er zijn maar liefst 150 vrijwilligers geworven, waarbij rekening is gehouden met een evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen en leeftijdsgroepen. Ook zijn invloedrijke community members, zoals dorpshoofden en een traditionele genezer, geworven als vrijwilliger. Hun status en invloed dragen bij aan het behalen van optimale resultaten. Een deel van de vrijwilligers is reeds inhoudelijk getraind.

Groepsfoto van vrijwilligers na een SMAG-training in december 2019

De SMAG’s geven voorlichting aan vrouwen over veilig moederschap en kindzorg, door middel van huisbezoeken en groepsbijeenkomsten. Ook leren zij de communities signalen te herkennen bij zwangere en zogende vrouwen, die duiden op een mogelijke behoefte aan gezondheidszorg. Zo kunnen zij de vrouwen tijdig doorverwijzen naar een gezondheidskliniek.

De groepsbijeenkomsten moesten tijdelijk on-hold worden gezet door COVID-19. Inmiddels zijn ze weer gecontinueerd met inachtneming van de hygiëne-richtlijnen en social-distancing. Ook zijn de trainers voorzien van beschermende middelen zoals mondkapjes.

Gedurende de rapportageperiode zijn alleen al in Sasu 269, zwangere- en zogende vrouwen begeleid naar zorg. Een indrukwekkend aantal! 

Waterputten
Voor het verbeteren van de toegang van schoon drinkwater en een betere hygiëne is een assessment uitgevoerd van bestaande waterputten en het bereik. Uit het assessment kwam onder andere naar voren dat in een bepaald gebied slechts acht waterputten beschikbaar zijn voor een gebiedsbevolking van 3200 mensen. Dat betekent per persoon, per dag 3,6 minuten de mogelijkheid om schoon drinkwater te tappen. De gevolgen voor de gezondheid en hygiëne van de bevolking laten zich raden. Toegang tot schoon drinkwater is niet voor niets een eerste levensbehoefte.

Goed nieuws is dat er inmiddels twee waterputten zijn gerenoveerd. Hier kunnen 612 mensen gebruik van maken. Ook zijn er tien community members getraind in het technisch onderhoud van de putten, om ook hier te zorgen voor een langdurig resultaat. De komende maanden staan er nog meer verbeteringen van waterputten op de planning.

waterput-gerenoveerd

Eén van de gerenoveerde waterputten.


Mothershelters
Er zijn twee locaties en bestaande gebouwen geschikt bevonden voor de mothershelters. De kosten per shelter zijn helaas hoger dan begroot. Momenteel wordt bekeken wat de beste route is om dit op te lossen. Een van de mogelijkheden is extra fondsenwerving.

Cooking stoves
De ZRCS heeft bekeken hoe de acceptatie is van deze energiezuinige – en gezondere manier van koken. De acceptatie blijkt hoog. Er is een andere organisatie bezig om alle huishoudens te voorzien van energiezuinige fornuizen. De community members helpen mee door het maken van de benodigde bouwstenen, het leveren van lokaal materiaal en helpende handen. Het ZRCS zorgt voor draagvlak en acceptatie bij de lokale bevolking voor deze nieuwe manier van koken.

Economische zelfstandigheid vrouwen
ZRCS heeft onderzoek verricht naar wat er zoal gebeurt op het gebied van het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen door betrokken overheden. De overheid biedt trainingen aan om ondernemerschap en business skills te ontwikkelingen en verbeteren. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen van de overheid met de doelgroep zal worden bekeken wat de rol van het Zambiaanse Rode Kruis wordt op dit onderdeel.

Samenwerking communities en overheden
Om blijvende verandering te bewerkstelligen is het van belang dat het project breed wordt gedragen en echt in samenwerking met de lokale communities  en overheden vorm wordt gegeven. Hiertoe wordt intensief samengewerkt met overheden, andere stakeholders en de lokale communities. Het Zambiaanse projectteam heeft een gedegen en stevig fundament neergezet om op voort te kunnen bouwen en zo te zorgen voor borging van de projectresultaten.

De reeds bereikte resultaten zien er veelbelovend uit, wij zien uit naar het vervolg!